Se cvakajícími zuby na Loďkový úvaz i lov Opičky. / With chattering teeth on Boat mooring and hunting Monkeys.

Se cvakajícími zuby na Loďkový úvaz i lov Opičky. / With chattering teeth on Boat mooring and hunting Monkeys.

13.5.2022

Taková byla další schůzka 19. přední hlídky z Příbrami. Hned po nástupu a pokřiků se šest kluků a čtyři dívky vydali s uzlovačkami k nedalekému školnímu zábradlí, uvázat lodní smyčku i loďkový úvaz. Kdo tyto uzle moc neovládal, mněl možnost se je opět naučit za pomoci kamarádů. A šlo to.
Cestou na Ponorku, kde již mladí Hasiči z Březových hor vytvářeli cvičiště a sportoviště, jsme uvedené uzle vázali ještě dvakrát.
Na Ponorce vyhlašujeme výsledky bodování za měsíc Duben a jednou z cen jsou umělé cvakající zuby. Velmi radostně přivítané dětmi.
Je vyhlášena soutěž o polštářek, bude trvat dva týdny. V čem budeme soutěžit? V uzlování.
Soutěžíme ve vázání uzlů a to nejen Lodního i Loďkového, ale i Ambulančního.
Před vlastní hrou – lov Opičky, máme slovo z písma. Je to o převlékání kabátů a naši velitelé tuto část dovedli i zahrát. Inu Písmo (Bible), nemusí být jen nuda.
Lov Opičky, hra velmi vítaná a každý chtěl být chvilku Opičkou a předvést SE. Tím pak každý musel Opičku napodobit.
Schůzka je u konce, ne však nadlouho. Již příští týden se sejdeme opět.

http://www.facebook.com/rrpribram

With chattering teeth on Boat mooring and hunting Monkeys.

Such was the next meeting of the 19th Front Patrol from Příbram. Immediately after boarding and shouting, six boys and four girls went with knots to a nearby school railing, tying a boat loop and boat mooring. Those who did not master these knots had the opportunity to learn them again with the help of friends. And it worked.
On the way to the Submarine, where young firefighters from the Březové Mountains already created training grounds and sports grounds, we tied these knots twice more.
On the Submarine we are announcing the results of the scoring for the month of April and one of the prizes is artificial chattering teeth. Very happily welcomed by children.
A pillow competition is announced, it will last two weeks. What will we compete in? In knotting.
We compete in tying knots, not only Ship and Ship, but also Ambulance.
Before the actual game – Hunting Monkeys, we have the word from the font. It’s about changing coats and our commanders have managed to play this part. Well, the Bible doesn’t have to be boring.
Monkey hunting, a very welcome game and everyone wanted to be a Monkey for a while and show off SE. In this way, everyone had to imitate the Monkey.
The meeting is over, but not for long. We’ll meet again next week.