Sobota / Saturday

Sobota / Saturday

Sobota

Ještě dva dny a bude Štědrý den, už se moc těším a moji kamarádi jistě taky. Dnes po snídani jsem vyrazil na plácek, jestli tam někoho z kluků nepotkám. Cestou jsem potkal spolužáky ze školy, zrovna se chystali jít odnést spoustu Kaštanů do lesa, na místo zvané Za kopci. Kaštany sbírali hnedka jakmile, začaly padat ze stromů a nasbírali jich celý pytel. Kluci byli rádi, že mně vidí a hned se vyptávali jaké to je v té škole kam chodím, jak se mi daří co jsem už prožil atak dál. Cestou na kraj města jsme povídali, já se taky ptal, jestli je něco nového a kluci říkali, že nic moc. A než jsme došli na okraj města, věděli jsme všichni vše. Pozval jsem je ještě na zítřejší neděli do kostela na mši, kde budu zpívat ale, kluci by stejně přišli se svými rodiči. A dnes odpoledne se ještě uvidíme u nás doma, kam když se jim bude chtít, mohou přijít. Kluci jdou s batohy plnými Kaštanů, dál k lesu a já se vracím do města. Rozhodl jsem se, že to cestou vezmu okolo naší skautské klubovny, kam jsem chodil, když jsem ještě nezpíval.

Nikdo tam nebyl, za okny byla již Vánoční výzdoba, a když jsem se podíval oknem dovnitř, bylo v klubovně jako vždy uklizeno a všechno připraveno na další schůzku. Na nástěnkách bylo bodování a různé fotky z činnosti i z letního tábora, kde jsem letos ještě byl. Náhodou jsem se i té dálky, od okna na jedné fotce našel. Jestli pak už měl oddíl Vánoční nadílku? Nebo ještě ne? Když jsem od klubovny odcházel do města, začalo drobně sněžit. Bylo mi to docela líto, že tu nikdo není. Ve městě lidé chodili se a tam a pořád někam spěchali. Ulice mně zavedla až k budově hudební školy, v jedněch oknech se svítilo a ten sbor kam jsem chodil, tam zkoušel. Skladbu jsem poznal a tak jsem šel rovnou dovnitř, že si jako za dveřmi chvilku budu poslouchat. Ale, nedalo mi to, když skladba dozněla tak jsem zaklepal, vzal za kliku a vešel do třídy. Pozdravil jsem a sbormistr mě už vítal a i některé děti se ke mně hrnuly. Bylo o velmi hezké. Chvilku jsme si povídali a ti co mně neznali už věděli, že jsem ten významný člen sboru, co studuje hudbu a zpívání. Nakonec jsem si se svým sborem také zazpíval nějakou tu Vánoční koledu. Rozloučil jsem se a šel jsem domu. Bylo už skoro poledne. Cestou potkávám spoustu kamarádů, s nimiž si hned povídám a tak to byla asi moje nejdelší cesta domu.

Přišel jsem akorát k obědu. Na velikém stole bylo už všechno připraveno. Je hezké být zase několik dní doma. Tam kde u stolu obvykle sedím, byl dopis s mým jménem. Hed jsem poznal, že je od kluků ze skautského oddílu. Zeptal jsem se, jestli si jej mohu otevřít, jinak bych jej četl až po obědě, tatínek souhlasil a tak jsem rozlepil obálku. Kluci mně zvali na Vánoční oddílovou skautskou nadílku. Je dnes odpoledne, spíš večer. Ptal jsem se rodičů, jestli mohu jít. Souhlasili, byl jsem moc rád. Trochu mně však mrzelo, že já pro nikoho nic nemám. Maminka říkala, že největším Vánočním dárkem pro skautský oddíl jsem já sám. A tak jim zazpívám pár skladeb, pokud budou chtít.

Saturday
Two more days and it will be Christmas Day, I’m really looking forward to it and so are my friends. This morning, after breakfast, I set out to meet some of the boys there.
Along the way, I met classmates from school, who were about to go to take a lot of Chestnuts to the forest, to a place called Behind the Hills. As soon as they collected the chestnuts, they began to fall from the trees and gathered a whole bag of them.
The boys were glad to see me and immediately asked what it was like at the school I went to, how I was doing, what I had already experienced. On the way to the outskirts of the city we talked, I also asked if there was anything new and the boys said nothing much. And before we reached the outskirts of the city, we all knew everything. I invited them to church for tomorrow Sunday, where I will sing, but the boys would still come with their parents.
And this afternoon we’ll see each other at home, where they can come if they want. The boys go with backpacks full of Chestnuts, further to the forest and I return to the city. I decided to take it along the way around our scout clubhouse, where I went when I wasn’t singing yet.
No one was there, there was already a Christmas decoration outside the windows, and when I looked in through the window, the clubhouse was cleaned as usual and everything was ready for the next meeting.
The bulletin boards included scoring and various photos from the activities and from the summer camp, where I was still this year. Coincidentally, I found myself that far away from the window in one photo.
Did he have a Christmas present? Or not yet? As I left the clubhouse for the city, it started to snow a little. I was pretty sorry no one was here.
In the city, people walked and there and still hurried somewhere. The street led me to the music school building, one of the windows was on, and the choir I was rehearsing was rehearsing. I recognized the song, so I went straight inside to listen to the door for a while.
But, I didn’t like it when the song was over so I knocked, took the handle and entered the classroom. I greeted me and the choirmaster greeted me and some children flocked to me. It was very nice. We talked for a while and those who didn’t know me already knew that I was an important member of the choir who studied music and singing.
Eventually, my choir and I also sang some Christmas carols. I said goodbye and went home. It was almost noon. Along the way, I meet a lot of friends with whom I talk right away, so it was probably my longest trip home.
I just came for lunch. Everything was ready on the big table.
It’s nice to be home again for a few days. Where I usually sit at a table was a letter with my name on it. I knew Hed was from the boys in the scout unit.
I asked if I could open it, otherwise I would read it after lunch, Dad agreed, so I unzipped the envelope.
The boys invited me to a Christmas Squad. It’s this afternoon, more tonight.
I asked my parents if I could go. They agreed, I was very happy. But I was a little sorry that I had nothing for anyone. My mother said that the biggest Christmas present for the scout group was myself. So I sing them a few songs if they want.