Starý dům. / Old house.

Starý dům. / Old house.

Michal Profant.
Dům měl původní čp. 51/III, je zřejmě novostavbou z konce 18. století, možná na místě něčeho staršího, ale není to díky nedávným zásahům do starší struktury vidět. Co vím, tak původní majitel zahájil přestavbu, avšak zemřel a tím to skončilo. Stavební práce dům těžce poškodily, je typická ukázka neznalosti zásahů do historických konstrukcí.

Nové stavební zásahy, které znamenaly vybourání některých vnitřních stěn, provedení suterénu (původně kvůli umístění v nivě očividně neměl) a vestavbu železobetonové konstrukce, narušily statiku, zadní stěna při skále byla doslovně podkopána a následně se zřítila i s klenbou přízemí… Zachovány z domu jsou obvodové stěny a spíše střepy vnitřních stěn, dále plackové klenby přízemí, zřejmě stropy patra a krov, hezké jsou některé dochované výplně oken a dveří. Ze severu je pěkná přístavba schodiště a verandy.

Michal Profant.
The house had the original No. 51 / III, probably a new building from the end of the 18th century, perhaps on the site of an older one, but it is not due to the recent interventions in the older structure. What I know, so the original owner started the rebuilding, but he died and it ended. The construction work damaged the house, is a typical example of ignorance of interventions in historical constructions.

New construction interventions, which meant the buildup of some internal walls, the basement design (apparently due to its location in the flood plain) and the construction of a reinforced concrete structure, disrupted the static, the back wall at the rock was literally undermined and then collapsed with the vault of the ground floor … Preserved from the house are the perimeter walls and more of the fragments of the inner walls, the plate vaults on the ground floor, probably the ceilings of the floor and the truss, some of the preserved windows and doors are nice. From the north there is a nice extension of the stairs and verandas.

Vítězslav Čermák
Dům v ulici Pod Branou č.p. 4. u Horní Obory. Vnitřní uspořádání a dispozice domu je docela zajímavá. Avšak dům se pomalu ale jistě rozpadá. Když by se provedli stavební a záchranné práce, byl by opět klenotem v našem městě. Dům je podsklepený, sklep není zaplaven, ale je nepřístupný.

Dům je stavěný na skále, klenuté stropy a stopy po černé kuchyni, nebo peci jsou stále patrné. Žulové točité schodiště vedoucí do patra a na zahradu, nabízí obdiv a fantazie se vrací ke Stínadlům z románů bratra Jestřába. Bohužel strop v místě průchodu v prvním patře a na půdu se již dávno propadl, onažila se i původní skalní stěna, která jakoby volala po zahájení důlní činnosti, jen do díla vstoupt lze pouze fantazíí.
Majitelem je člověk žijící v Jindřichově Hradci.

Když jsem odcházel od tohoto objektu, šla kolem jedna holčička s maminkou, dívka povídá: „To je strašidelný dům, viď mami.“

Vítězslav Čermák
House in Pod Banou street no. 4. u Horní Obory. The internal layout and layout of the house is quite interesting. But the house slowly but surely falls apart. If construction and rescue work were to be done, it would be a jewel in our city again.

The house is a basement, the cellar is not flooded, but it is inaccessible. The house is built on a rock, vaulted ceilings and traces of the black kitchen, or the ovens are still visible. The granite spiral staircase leading to the floor and the garden, offering admiration and fantasy, returns to the Stinadles from the novels of Jestřába brother. Unfortunately, the ceiling at the passage on the first floor and on the ground has long since been sinking, and the original rock wall, which seemed to be called after the mining activity, was also suspected, only fantasy can be found in the work of entering.
The owner is a man living in Jindřichův Hradec.

When I left this house, there was a little girl with a mother, the girl said, „This is a haunted house, see Mom.“

Více obrázků tohoto domu najdete na webovém portálu RAJČE. Odkaz uveden níže.
More pictures of this house can be found on the TOMATO web portal. The link below.

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Dum_u_Horni_Obory%2C_c.p._4_III._Driv_c.p._51_III._Ulice_pod_Branou./

Napsat komentář