Štědrovečerní nadílka. / Christmas presents.

Štědrovečerní nadílka. / Christmas presents.

Když jsem otevřel dveře od domu, ucítil jsem známou vůni purpury. Všichni doma již byli krásně oblečeni, velký stůl byl nazdobený a asi se čekalo jen na mě. Trochu jsem se bál, že jsem se opozdil, ale nebylo tomu tak. Šel jsem do kuchyně, maminka ještě s babičkou něco v kuchyni vařila, Chriss vyráběl z chvojí a jmelí, nějaký svícen na stůl a tatínek se staral o našeho malého brášku. Maminka, mně pohladila po vlasech a všimla si kousků bláta z toho našeho zimního fotbalu. Divila se, kde jsem k tomu přišel.    Tak jsem jí všechno pověděl. Tatínek se trochu smál a hned mně poslal do koupelny, abych se vykoupal. Tak jsem šel. Ani nevím, jestli Papa Noel přinesl vánoční dárky pod stromeček, dřív než jsem přišel domu, nebo v době kdy jsem byl v koupelně. Protože, najednou tam byli. Nebo jsem si jich nevšiml? Každopádně jsem k nim přidal ty svoje, dárky, které jsem vyráběl nebo tak trochu koupil.
Když nastal opravdový Štědrý večer, sešli jsme se u stolu.

Napřed tatínek povídal několik slov o Vánocích, pak i babička a já se při tom hodně těšil na řízky a salát, a taky na horký punč, tedy na dětský horký punč a taky na Vánoční cukrový a na všechno.
Ani nikomu letos nezaskočila rybí kost. Když se všechno snědlo, tedy to co bylo na stole, šli jsme k Vánočnímu stromečku. Zapálili se prskavky a obyčejné svíčky. Na našem stromku sice máme elektrické barevné žárovičky, ale na Štědrý den se zapalují svíčky z vosku.
Pak losujeme, kdo bude rozdávat Vánoční dárky. Tentokrát los padl na mně. I v loni jsem dárky rozdával.
Papa Noel pamatoval bohatě na každého z nás. Mně naděli krásnou velkou stavebnici námořní lodě a pár šikovných věcí, které se mi budou hodit ve škole a na internátu. Nějaké dobrodružné knížky a oblečení. Jako jsou ponožky, kapesníky, trenýrky, svetr i tílka. Jen košile jsem letos jako v loni nedostal. Papa Noel asi věděl, že stejně budu nosit sborové košile, v nichž zpíváme, nebo jsme ve škole.

Vánoční nadílka se protáhla dlouho do noci, malý bráška už spal, když jsme šli s rodiči na půlnoční mši do kostela.
Cestou jsme potkávali spoustu známých a s nimi šli i moji kamarádi. U kostela nás potkal můj sbormistr a požádal moje rodiče, jestli bych nezazpíval dvě tři skladby. Rodiče souhlasili a já taky. Moc mně to najednou těšilo, že jsem vážený občan města, i když jsem ještě malý kluk. Ale, pak jsem tuto svou ošklivou pýchu zahnal.
Po mši jsem se strašně těšil na to, až přijdeme domu a já půjdu spát. Tak moc jsem byl unavený. Trochu se mi chtělo zůstat ještě vzhůru a užívat si krásný ten čas, ale taky jsem chtěl jít spát. Prostě jsem chtěl všechno.

Christmas presents
As I opened the door to the house, I smelled the familiar scent of purple. Everyone at home was already beautifully dressed, the large table was decorated and probably just waiting for me. I was a little afraid I was late, but it wasn’t. I went to the kitchen, my mother and grandmother were cooking something in the kitchen, Chriss was making mistletoe and mistletoe, some candlestick on the table, and Dad was taking care of our little brother. Mom, she stroked my hair and noticed pieces of mud from our winter football. She wondered where I came from. So I told her everything. Dad laughed a little and immediately sent me to the bathroom to take a bath. So I went. I don’t even know if Papa Noel brought Christmas presents under the tree before I got home or while I was in the bathroom. Because, suddenly they were there. Or did I not notice them? Anyway, I added my own, gifts I made or bought a little.
When the real Christmas Eve came, we met at the table.
First my dad said a few words about Christmas, then my grandmother and I were looking forward to a lot of steaks and salads, and also to hot punch, ie children’s hot punch and also to Christmas sugar and everything.
No one was surprised by the herringbone this year either. When everything was eaten, that is, what was on the table, we went to the Christmas tree. Sparklers and ordinary candles were lit. Although we have electric colored light bulbs on our tree, wax candles are lit on Christmas Day.
Then we draw who will give away Christmas presents. This time the lot fell on me. I handed out presents last year as well.
Papa Noel remembered each of us richly. I was given a beautiful large naval ship kit and a few handy things that will come in handy at school and at the boarding school. Some adventure books and clothes. Such as socks, handkerchiefs, shorts, sweaters and tank tops. I didn’t just get shirts this year like last year. Papa Noel probably knew that I would still wear choir shirts in which we sing or are in school.
The Christmas presents lasted well into the night, the little brother was already asleep when my parents and I went to church at midnight Mass.
Along the way we met a lot of acquaintances and my friends went with them. My choirmaster met us at the church and asked my parents if I could sing two or three songs. My parents agreed, and so did I. I was suddenly very pleased to be a respected citizen of the city, even though I am still a small boy. But, then I drove away my ugly pride.
After Mass, I was really looking forward to coming home and going to bed. I was so tired. I wanted to stay up a bit and enjoy the beautiful time, but I also wanted to go to bed. I just wanted everything.