Vánoce se blíží. / Christmas are coming.

Vánoce se blíží. / Christmas are coming.

Cesta ze školy k nám domu do Alés, uběhla docela rychle. S Rémym jsme si jí i užili. Hráli jsme hlavně slovní fotbal a i hádanky. Jednou jsme zastavili i v nějakém motorestu a Rémyho tatínek nás pozval na večeři. Mohli jsme si objednat, co jsme chtěli. Trochu jsme se při tom předháněli, co kdo sníme, ale tatínek Rémyho nás hned ukáznil. Trochu jsem se za své chování styděl.Když jsme přijeli k nám do Alés, před náš dům, popřál jsem Rémymu krásné Vánoce a také aby mu Pere Noel, donesl mnoho dárků. Rozloučil jsem se i s jeho tatínkem. To mi už šli naproti moji rodiče a babičky s dalšími příbuznými. Jak krásné to bylo přivítání a byli u nás i naši sousedé a kamarádi. Takže jsem nadšený. Nadšení mi však dlouho nevydrželo, každá babička nebo teta mně hned chtěla objímat, líbat na tvář nebo na čelo, tatínek a strejdové mně zase s obdivem poplácávali po ramenou a byli rádi, že mně mají. Protože jednou prý budu slavný. U nás doma jsou i synovci a sestřenice tak jsem v jednom zájmu. A já jsem rád, ale taky bych si rád trochu od všech odpočinul. Ne však na dlouho, prostě si jen vybalit, a se opět s mými příbuznými, kamarády i jinými lidmi, které ani neznám, bavit. Tak jsem poprosil maminku, zda bych si mohl před večeří jít vybalit věci. Přání je splněno. Můj pokojík s Chrisem se nezměnil. Mám tu všechny svoje věci a je to tu stejné, jako kdybych nikam v Září nejel. Vybalil jsem si věci, hezky je uložil do skříňky a lehnul jsem si na postel. Ani nevím, jak se to stalo, ale já usnul. Jen na chvilku.

Vzbudil mě bratranec, že je už večeře. Hned se mně ptal, jak by se i on mohl stát tím malým zpěvákem. Bratrancovi je osm a taky chodí ve svém městě zpívat do sboru. Vysvětlil jsem mu vše, co v té chvilce šlo. Už nás z jídelny, tedy z naší kuchyně volali k večeři. Lidí v našem domě trochu ubylo, dozvěděl jsem se, že přijdou zítra. A mají jen jedno přání. Abych jim zazpíval. Dnes počítám, budu muset zpívat taky. Docela se těším. K večeři máme to nejlepší, co moji rodiče ve spolupráci s dalšími tetičkami a babičkami, mohli uvařit. Moc mi to chutná. Po tak krásné večeři jsme se v našem obývacím pokoji posadili a všichni se mně ptali, jak se mi tam daří, co každý den děláme, prostě takové běžné otázky, na které kluk ani nechce moc odpovídat. Když už všichni věděli všechno, tak jsem všem přeci jen nějakou tu skladbu zazpíval. Všem se to moc líbilo. To však už byl trochu čas jít opravdu spát. A tak někteří příbuzní odjeli a ti co to mněli daleko a přijeli i s dětma, zůstávají u nás. Do našeho pokojíku se tedy nastěhují jen kluci, jak řekl tatínek, a v hostinském pokoji, budou nějaký čas, bydlet holky. Dospělí si už nějak poradí. Tak v našem pokoji jsme čtyři kluci, já, Chris a dva synovci. Což není moc. V celém domě máme však jen dvě koupelny, dnešní večer už asi pro někoho teplá voda nezbyde. Synovci si chtěli povídat, já však navrhnul, že si můžeme povídat i při mytí a sprchování, dokud je teplá voda. Po všem tom denním shonu, jsem se těšil do postele. Kluci by povídali dál, ale já v tom povídání usnul. Asi jsem jim pokazil trochu večer.

 Christmas are coming..
The journey from the school to our house in Alés took place quite quickly. Remy and I enjoyed it. We mainly played word football and puzzles. Once we stopped at a rest stop and Rémy’s dad invited us to dinner. We could order what we wanted. We were a little overwhelmed by what we were eating, but Rémy’s dad immediately disciplined us. I was a little ashamed of my behavior.
When we came to Alés, in front of our house, I wished Rémy a Merry Christmas and also brought him many presents to Pere Noel. I said goodbye to his dad too.
My parents and grandmothers and other relatives were already facing me. How beautiful it was to welcome and our neighbors and friends were with us. So I’m excited.
However, my enthusiasm didn’t last long, every grandmother or aunt immediately wanted to hug me, kiss me on the cheek or forehead, and my dad and uncles patted me on the shoulders with admiration and they were glad they had me. Because one day I’ll be famous. We also have nephews and cousins ​​at home, so I’m in one interest. And I’m glad, but I’d also like to take a break from everyone. But not for long, just unpack and have fun with my relatives, friends and other people I don’t even know.
So I asked my mom if I could unpack before dinner.
The wish is fulfilled. My room with Chris hasn’t changed. I have all my things here and it’s the same as if I didn’t go anywhere in September. I unpacked my things, put them in a cupboard, and lay down on the bed. I don’t even know how it happened, but I fell asleep. Just for a while.
My cousin woke me up to dinner. He immediately asked me how he could become the little singer. My cousin is eight and he also goes to the choir in his town. I explained to him everything that happened at that moment. We have already been called to dinner from the dining room, ie from our kitchen.
The number of people in our house has decreased, I learned that they will come tomorrow. And they have only one wish. To sing to them. I’m counting today, I’ll have to sing too. I’m quite looking forward to it. We have the best for dinner that my parents, in cooperation with other aunts and grandmothers, could cook. I like it very much.
After such a beautiful dinner, we sat in our living room and everyone asked me how I was doing, what we do every day, just such common questions that the boy doesn’t even want to answer much. When everyone knew everything, I sang a song to everyone. Everyone liked it very much.
But it was a bit time to really go to bed. And so some relatives left and those who were far away and came with the children, stay with us. So only boys, as Dad said, will move into our room, and in the guest room, there will be girls living for a while. The adults will somehow cope.
So there are four boys in our room, me, Chris and two nephews. Which is not much.
However, we only have two bathrooms in the whole house, tonight there will probably be no hot water left for someone. The nephews wanted to talk, but I suggested that we could talk while washing and showering while the water was warm. After all the hustle and bustle of the day, I was looking forward to bed. The boys would keep talking, but I fell asleep in that talk. I guess I messed them up a little tonight.