Všude dobře na schůzce Royal Rangers nejlépe. / The best at the Royal Rangers meeting is the best.

Všude dobře na schůzce Royal Rangers nejlépe. / The best at the Royal Rangers meeting is the best.

Minulý týden byl studený až skoro mrazivý pátek. Dnešní pátek je o poznání teplý, sice vane silný vítr, ale již není mrazivý. Že by k nám přišlo Jaro? Naše hlídka se sešla v menším počtu, ale to nevadí k tomu, aby si každý vyzkoušel drobnou dovednost se sušenkou, kterou si pak mohl smlsnout. Následuje krátký pochod na louku u školy, kde bratr Honzík hned vylezl do koruny Jabloně a až do začátku hry na DINOŠE neslezl. Hra spočívala na pravidlech pro lavinovou Babu, s tím, že pikající byl Dinoš a hráči se mohly kdekoliv v určeném okolí schovat. Dinoše si vyzkoušeli skoro všichni a nejvíce se to zamlouvalo nejstaršímu RR a i nejmladšímu stromolezci. Cestou do klubovny pozorujeme okolí, je to hra na Detektivy, jelikož potom v klubovně se nás Hop, hned ptal na některé věci, kterých jsme si mohli všimnout. 

Po krátké chvilce se vrháme na bedničku s nářadím a posloucháme, co se k čemu používá, následně zkoušíme opět zatloukat hřebíky do špalků i další dovednosti. Když je vše skoro za námi, tak zpíváme chvály, čteme slovo z písma a na závěr schůzky opět hrajeme hry. U školy již na nás čekají rodiče, je skoro tma.                                                                                                                                                                                                                                                                                  A ta tma den co den ustupuje světlu.

Last week was a cold to almost frosty Friday. Today’s Friday is warm, although a strong wind is blowing, but it is no longer frosty. That Spring would come to us? Our patrol met in smaller numbers, but it doesn’t matter that everyone tries a small skill with a biscuit, which they could then eat. This is followed by a short march to the meadow near the school, where Brother Honzík immediately climbed into the crown of Jabloně and did not descend to DINOS (dinosaur) until the beginning of the game. The game was based on the rules for the avalanche Baba, with Dinoš being the pimp and the players being able to hide anywhere in the designated area. Almost everyone tried Dinose, and the oldest RR and even the youngest tree climber liked it the most. On the way to the clubhouse we observe the surroundings, it’s a game of Detectives, because then in the clubhouse Hop, he immediately asked us some things that we could notice.
After a short while, we throw ourselves on a box of tools and listen to what is used for what, then we try to hammer nails into the logs and other skills again. When everything is almost over, we sing praises, read the word from the script and play games again at the end of the meeting. Parents are already waiting for us at the school, it’s almost dark.

And that darkness gives way to light every day.