Výprava za Sluncem. / Expedition behind the Sun.

Výprava za Sluncem. / Expedition behind the Sun. 

25 – 27.3. 2022

Bylo jednoho dne rozhodnuto, pojede se k rybníku Skaličný na chatu Píseckých skautů.
Sešli jsme se v pátek 25. Března na vlakovém nádraží. Přišlo nás velmi mnoho, celkem 17 dětí a sedm dospělých.
Cesta vlakem do Čížové byla zábavná a dobrodružná, ve vlaku hrajeme drobné hry, cestou z Čížové k chatě jdeme podle mapy a když se setmělo, tak i po světelné stezce lesem k chatě.
Vítá nás vyhřátá první chata. V ní se dozvídáme, co nás čeká a na co se můžeme těšit.
Také už víme jak se v chatách chovat a co v nich nedělat. Je večer, ubytováváme se, a pak máme večeři. Poprvé jíme párky bez hořčice a kečupu. A chutnají tak jak mají.
Je ráno a všichni sami od sebe vstávají v sedm hodin, tak tedy vstáváme, uklízíme věci na spaní a chystáme se na ranní rozcvičku. Napřed z lesa nosíme šišky, ne plné náruče, ale po jedné. Když jich má každý pře deset. Naházeli jsme je zpět do lesa. Následuje velká honička zakončená mytím pod pumpou. Někteří kluci říkali, že se doma umývají teplou vodou a že se tady umývat nebudou.
Po snídani, vztyčujeme státní vlajku, zaznívají pokřiky družin a na závěr nástupu i pokřik Royal Rangers.
Dopoledne hodně sportujeme, plníme odborku uzlování, orientace i další. Oběd je fajn, máme i polední klid. Odpoledne hrajeme Ringo a před večerem následuje saunování. Kluci zvládli tři kola saunování a vždy ochlazení v bazénku, který jsme dopoledne vyčistili a nanosili z potoka do něj ledovou vodu.
Tři kola saunování zvládli i dívky. Sauna byla skvělá a povedla se.
Večer, zpíváme při kytaře, hrajeme hry u stolu a skoro před spaním, máme i noční hru. Ta se všem moc líbila. Putovali jsme po světýlkách k „hořícímu“ keři.
Každý den, mohli kluci před spaní poslouchat četbu z nové knížky
„Příběhy z plátěných domečků.“
Je nedělní ráno, všichni krásně spí ještě kolem osmé hodiny dopolední. Včerejší den, všechny unavil. Dnes na nás čeká jen velký úklid tábořiště, nařezání jednoho sta metrových polen na polínka, zabalení a odchod na vlak.
Výprava se velmi vydařila, sluncem zalité tábořiště a okolní příroda byla velmi fajn.

Expedition to the Sun to the Skalicny pond.
25 – 27.3. 2022
One day it was decided to go to the Skalicny pond at the Pisek Scouts‘ cottage.
We met on Friday, March 25 at the train station. A lot of us came, a total of 17 children and seven adults.
The journey by train to Cizova was fun and adventurous, we play small games on the train, we follow the map from Cizova to the cottage and when it got dark we also follow the light trail through the forest to the cottage.
Welcome to the heated first cottage. In it we learn what awaits us and what we can look forward to.
We also already know how to behave in cottages and what not to do in them. It’s evening, we check in, and then we have dinner. For the first time we eat sausages without mustard and ketchup. And they taste the way they should.
It’s morning and everyone gets up on their own at seven o’clock, so we get up, clean things up to sleep, and get ready for a morning warm-up. First we carry cones from the forest, not full arms, but one at a time. When everyone has ten. We threw them back into the woods. This is followed by a large chase ending with a wash under the pump. Some boys said that they washed at home with warm water and that they would not wash here.
After breakfast, we raise the national flag, the shouts of the companies are heard, and at the end of the boarding, the shouts of the Royal Rangers.
We do a lot of sports in the morning, we perform the department of knotting, orientation and more. Lunch is nice, we also have lunch. We play Ringo in the afternoon and a sauna follows in the evening. The boys managed three rounds of sauna and always cooling in the pool, which we cleaned in the morning and applied ice water from the stream into it.
The girls also managed three rounds of sauna. The sauna was great and it worked.
In the evening, we sing with the guitar, we play games at the table and almost before bed, we also have a night game. Everyone liked her very much. We wandered through the lights to the „burning“ bush.
Every day, the boys could listen to a new book before bedtime
„Stories from linen houses.“
It’s Sunday morning, everyone sleeps beautifully around eight o’clock in the morning. Yesterday, everyone was tired. Today, all that awaits us is a big cleaning of the camp, cutting one hundred meters of logs into logs, packing and leaving for the train.
The expedition was very successful, the sun-drenched camp and the surrounding nature was very nice.