Zásobník plynu Háje u Příbrami. / Gas tank Haje near Pribram.

Zásobník plynu Háje u Příbrami.  

Gas tank Haje near Pribram.

Podzemní zásobník zemního plynu Háje u Příbrami se nachází v prostoru bývalého uranového dolu u šachty č. 16 v části katastrálního území Háje u Příbramě spadající k městu Příbram, u příbramské místní části Jesenice, poblíž Milína, u křižovatky silnice III/11812 z Buku do Příbrami, silnice III/11815 do Konětop a polní cesty do Jesenice. Provozovatelem je společnost RWE Gas Storage. Stlačený zemní plyn je zde skladován v kavernovém zásobníku vybudovaném v žulovém masivu, v granodioritovém masivu středočeského plutonu. Je jediným kavernovým zásobníkem plynu v České republice,přesněji jediným zásobníkem ve skalních kavernách. Se skladovací kapacitou 64 mil. m3 je nejmenším zásobníkem plynu v České republice.

Šachta č. 16 fungovala mezi lety 1957 až 1991 a byla označována za nejhlubší šachtu ve střední Evropě.

IMG_20161107_0001

Poloprovozní zkoušky v kavernách u Bohutína a u Milína byly zahájeny roku 1984. Pilotní kaverna v hloubce 511 m o objemu 5000 m³ byla natlakována vzduchem do zkušebního přetlaku 7,5 MPa. 

Na základě výsledků zkoušek státní podnik Stavební geologie zahájil průzkum na lokalitě šachty č. 16 SUL Příbram. Počátkem roku 1992 nezávislá komise odborníků na žádost Českého plynárenského podniku s. p. doporučila lokalitu jako vhodnou k vybudování podzemního zásobníku zemního plynu pro provozní ložiskový tlak 9,5 MPa.

Následně provedené vodní a plynové zkoušky prokázaly možnost zvýšení maximálního ložiskového tlaku na 12,5 MPa, na nějž pak byla projektována a vybudována technologie nadzemní části zásobníku. Efektivní skladovací kapacita tak činí 72 milionů m³.

Důlní výlomové práce byly zahájeny v dubnu 1992 na 21. patře šachty č. 16 ražením a těžením horniny z podzemí v jednom horizontu se spádem 5 ‰ a hloubce od 961 metrů u ústí pěti těžebně-vtláčecích vrtů po hloubku 955 m na druhém konci zásobníku ve vzdálenosti cca 1350 metrů. Prostor pro skladování zemního plynu tvoří soustava chodeb s profilem 12 až 15 m² o celkové délce 45 km o objemu 620 tisíc m3. Výztuže ražených chodeb byly provedeny pouze v místech, kde byla hornina silně rozvolněna. Místa s průsaky vody puklinami ve skalním masivu byla dotěsněna injektáží. Tlaková uzávěra je tvořena dvěma páry tlakových zátek, které s povrchovou technologií propojuje mezizátkový vrt.Skalní masiv je utěsněn tlakovou vodní clony kolem zátek na straně plynu.Do nejnižšího místa v zásobníku je veden odvodňovací vrt. Technologie tvoří sedm funkčních částí: kompresorovna, sušení plynu, potrubní dvůr, měření a redukce plynu, rozvody elektrické energie, pomocná zařízení a mezizátkový vrt.

Stavba nadzemní části byla zahájena na začátku roku 1996. V lednu 1998 byl do nadzemní části zásobníku vpuštěn zemní plyn a zahájeny zkoušky. 14. července 1998 bylo zahájeno plnění podzemního zásobníku, nejprve do ložiskového tlaku 4,5 MPa, postupně na tlak 9,5 MPa, výhledově měl být tlak zvyšován až do 12,5 MPa.

Projekt zpracoval Plynoprojekt a. s. Praha, generálním dodavatelem byla společnost ČKD Praha DIZ a. s., subdodavatelem stavebního objektu DIAMO s. p. – o. z. SUL Příbram a subdodavatelem technologie ZVÚ Hradec Králové a. s., montáž technologie provedla společnost Potrubí Praha spol. s.r.o.

Underground natural gas storage Haje near Pribram is located in a former uranium mine at shaft no. 16 in the cadastral territory Háje u Příbramě belonging to the city of Pribram, near Pribram local part of Jesenice, near Milina, at the intersection of Road III / 11812 from Buku to Pribram , road III / 11815 to Konětopy a field trip to Jesenice. It is operated by RWE Gas Storage. Compressed natural gas is stored in a cavern reservoir built in a granite massif, in granodioritovém Massif Central Bohemian Pluton. It is the only kavernovým natural gas storage in the Czech Republic, more precisely, the only magazine in rock caverns. With a storage capacity of 64 mil. M3 is the smallest gas tank in the Czech Republic.

The shaft no. 16 worked between 1957-1991 and was billed as the deepest shaft in Central Europe.
Pilot tests in caverns near Bohutin and u Milina were launched in 1984. The pilot cavern at a depth of 511 m with a volume of 5,000 cubic meters was pressurized with air to test pressure of 7.5 MPa. Based on the test results, state enterprise Structural Geology began exploration on the location of the shaft no. 16 SUL Pribram. In early 1992, an independent committee of experts at the request of the Czech Gas Enterprise with. P. Recommended as a suitable site for the construction of underground gas storage for the bearing operating pressure of 9.5 MPa. Subsequently carried water and gas tests have demonstrated the possibility of increasing the maximum bearing pressure of 12.5 MPa, to which was then designed and built the technology aboveground part of the tank. Effective storage capacity ranges from 72 million cubic meters.

Výlomové mining work started in April 1992, on the 21st floor of the shaft no. 16 stamping and profiting from underground rock in one run with a slope of 5 ‰ and a depth of 961 meters at the estuary of the five mining and injection wells over 955 m depth at the other end of the stack a distance of about 1350 meters. Space for storage of natural gas is made up of corridors profile from 12 to 15 sqm with a total length of 45 km with a volume of 620,000 cubic meters. Reinforcement of mined tunnels have only been performed in places where the rock was strongly disentangled. Places with seepage through cracks in the rock was dotěsnění grouting. Pressure enclosure is formed by two pairs of pressure plugs that surface technology connects mezizátkový vrt.Skalní timber is sealed pressurized water curtain around the plugs on the side plynu.Do lowest point in the tank is maintained drainage borehole. The technology consists of seven functional components: a compressor, drying gas pipeline yard, measurement and reduction of the gas, the electricity, auxiliary equipment and mezizátkový borehole.

The construction of aboveground part was launched in early 1996. In January 1998 he was elevated to the tray let in natural gas and begin testing. July 14, 1998 begin filling underground reservoir, first the bearing pressure of 4.5 MPa, gradually to a pressure of 9.5 MPa, prospectively pressure should be increased up to 12.5 MPa.

The project worked Plynoprojekt a. S. Prague, the general contractor, the company CKD Praha DIZ a. S., A subcontractor of a building Diamo s. P. – A. A. SUL Pribram and subcontractor technology ZVÚ Hradec Kralove. S., Assembly technology conducted by Pipeline Praha spol. Ltd.

 Zdroj informací: Wikipedie a Kahan – měsíčník města Příbrami – Říjen 2016                            Source: Wikipedia and Kahan – Příbram monthly – October 2016

IMG_20161107_0003 IMG_20161107_0002

Napsat komentář