Základní Orlí pero – L-02, dílo Jaroslava Foglara. / Basic Eagle Pen – L-02, the work of Jaroslav Foglar.

Základní Orlí pero – L-02, dílo Jaroslava Foglara. / Basic Eagle Pen – L-02, the work of Jaroslav Foglar.

Seigo bratři a sestry z Shawnee!

Za okny je sychravé počasí, na horách leží sníh a my přesto neustáváme ve svém úsilí Stoupat na horu po vzoru bojovníků z povídky E.T.Setona – Černého Vlka! Tentokrát je plnění ZOP L-02 velmi příjemné. Stačí vytáhnout knihu bratra Jaroslava Foglara – Jestřába ze skautského prostředí a pustit se do čtení. Já vám trochu pomohu v tom, že vám poradím, které z jeho knih jsou ze skautského prostředí. Mnohé jsou totiž z prostředí klubů Mladého hlasatele či ze školního života.

Pro skautské vůdce a rádce družin vyšlo několik kronik HoBŘ. Vyprávět jejich obsah u táborového ohně sice nemůžete, ale zato vám mohou pomoci při činnosti. Ještě v době náčelníkování jsem z nich čerpal návody jak vést schůzky plné her a zábavy. Tady jsem se dozvěděl o Vyzvědačích, Alvarezovi a mnohých dalších legendárních hrách.

Náš oddíl, Kronika Hochů od Bobří řeky I.-II., Výprava na Yucatan

Byli jste již na několika kmenových táborech a máte rádi legraci? Pak jsou zde dvě humorné knížky plné taškařic z táborů Jestřábova oddílu (2. chlapecký oddíl Hoši od Bobří řeky Praha). Jistě si u čtení zavzpomínáte, jak jste poprvé balili batoh či stavěli stan vy…

Tábor smůly, Nováček Bubáček píše deník

Románů skutečně z prostředí skautského oddílu napsal Jestřáb velmi málo, vlastně jen dva o chlapeckém oddílu Devadesátka. Nebylo to proto, že by nechtěl, ale doba mu nepřála, organizace byla dlouhá léta zakázána, a tak musel psát často o turistickém oddílu či partě – klubu. Okrajově se o skautském oddílu mluví i ve třetím románu a čtvrtém románů (ten je zajímavý tím, že jediný je i o děvčatech!).

Pod junáckou vlajkou, Devadesátka pokračuje, Boj o první místo, Historie Svorné sedmy

U tří románů inspirovaných skutečným oddílovým životem není o skautingu otevřeně hovořeno, ale přesto jsou jednoznačně z tohoto prostředí.

Hoši od Bobří řeky, Strach nad Bobří řekou, Poklad Černého delfína

Nu a na závěr, spíš pro fajnšmekry bych měl připojit, že Jestřáb věnoval skautům i divadelní hru z táborového prostředí.

Tábor ve Sluneční zátoce.
váš, Mikčinikwa

Tábor smůly Kobes Kronika HOBŘ I Olympia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigo brothers and sisters from Shawnee!

There is a cool weather behind the windows, there is snow in the mountains and we still do not stop in our effort. Climb up the mountain, following the example of fighters from the story of E.T.Seton – Black Wolf! This time, filling ZOP L-02 is very pleasant. Just pull Brother Jaroslav Foglara’s book – Hawk from the scout environment and start reading. I’ll help you a little bit by telling you which of his books are from the Scout environment. Many of them are from the environment of the young publisher’s clubs or school life.

For the Scout Leaders and the Coach of the Society, a few chronicles of HoBŘ came out. You can not tell their content at the campfire, but they can help you work. Even at the time of Chieftaining, I took instructions from them to lead meetings full of games and fun. Here I learned about Spells, Alvarez and many other legendary games.

Our section, Chronicle of the Hocks from Bobri River I-II, Yucatan Expedition

Have you been to several tribal camps and you like fun? Then there are two humorous books full of bags from the camps of the Jestřábova section (2nd Boys‘ Boys section of the Bobri river in Prague). You are sure to remember when you first pack a backpack or build a tent …

Tábor is bad, Nováček Bubáček writes a diary

Of the novels, Hawk had very little to write from the Scout area, in fact, only two of the Ninety-Boy Boys section. It was not because he did not want, but he did not want the time, the organization was forbidden for many years, so he had to write often about the tourist section or club – club. The third part of the novel and the fourth novel (the one interesting is the only one about the girls!) Is also discussed on the scout side.

Below the Junta Flag, Ninety-Fifth Continues, Fight for First Place, History of the Seven Seven

With three novels inspired by real divine life, scouting is not openly spoken, yet it is clear from this environment.

Boys from the River Bob, Fear over the Bob River, Treasure of the Black Dolphin

Not to conclude, I should add to the fellow skaters that Hawk has given scouts a play from the camp environment.

Tábor in Sunny Bay
Yours, Mikčinikwa

Indiánské Čigoligo Devadesátka pokračuje Olympia 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atana.rajce.idnes.cz/Jaroslav_Foglar_zdroj_obrazku_internet/

Napsat komentář