Kdo trénuje – VÍTĚZÍ. / Who trains – WINS.

Kdo trénuje – VÍTĚZÍ. / Who trains – WINS.

http://www.facebook.com/rrpribram

10.6. 2022
Máme krásný Červnový pátek, ani horko, ani zima. Vzhledem k probíhajícím školám v přírodě se nás sešlo méně. To však nevadí.
Po nástupu a zašeptání pokřiků odcházíme kousek nad DDM, kde tři skupiny trénují, nebo soutěží v rozdělání velmi malého ohně. Podmínkou je, že musí hořet jasným plamenem aspoň pět minut. Zápolení to je velké, jó kdyby tak byla Březová kůra. Ale, ve vlhkém prostředí se daří rozdělat první ohníček jen za velkého úsilí. Den předem přeci pršelo.
Naší další činností byl hod šipkou do terče. Spíš to byla velká zábava než trénink. Každý by házel až do konce schůzky.
Zde se dalo získat mnoho cenných bodů.
Přes sráz jen pro odvážné, vystupujeme na odval šachty Prokop, zde přicházejí ke slovu busoly a azimuty se už cvičí sami. I jedna drobná hra s azimutem byla přidána.
Jsme za půlkou schůzky, nastal čas na slovo z Písma a ještě několik her.
Před sebou máme už jen dvě schůzky a nastanou letní prázdniny.

 

Who trains – WINS.
10.6. 2022
We have a beautiful June Friday, neither hot nor cold. Due to the ongoing schools in nature, we met less. But that doesn’t matter.
After starting and whispering shouts, we leave just above the DDM, where three groups train or compete to start a very small fire. The condition is that it must burn with a bright flame for at least five minutes. The competition is great, if only it was Birch bark. But, in a humid environment, it is possible to start the first fire with great effort. It had rained the day before.
Our next activity was to throw an arrow at the target. It was more fun than training. Everyone would throw until the end of the meeting.
Many valuable points could be gained here.
Across the precipice only for the brave, we ascend to the dump of the Prokop shaft, here the compasses come to the fore and azimuths are already training themselves. Even a small game with azimuth has been added.
We’re halfway through the meeting, it’s time for a word from the Scriptures and a few more games.
We only have two meetings ahead of us and the summer holidays are coming.