Skautský šátek. / Scout Scarf.

Skautský šátek. / Scout Scarf.

Skaustý šátek a i jiný šátek, lze použít různými způsoby. Nejen k oddílovému kroji, ale i ke hrám, ke zdravovědě, na sezení, pro svázání něčeho k sobě, k označení místa, jako vlajku, a třeba i jako nouzové oblečení po ztrátě veškerého oblečení. Šátek má mnoho využití a jistě přijdete na další způsob.

Z knihy: Skautský vůdce. Stupně skautské vyspělosti. Druhotřídní skaut.

Pro pěkný vzhled oddílu je nutno, aby měli všichni Skauti šátky stejné! Ukaž jim, jak se správně váže skautský šátek. Užití hole vysvětli na obrazcích str. 340 Z. Sk. a proveď, když se na výletech naskytne příležitost. Zdůrazni její vhodné užití pro stavbu stanů, hoši ji totiž rádi „zapomenou doma“. Při zkoušce žádej prakticky znalost užití šátku jako vlajky, obvazu na hlavu, ruku, koleno, a při hře: Šátečková. Tyče: k měření, vypnutí stanu a ostat. dle obrázků. Metr a decimetry na tyči.

Použité obrázky jsou nastřádány z internetu.

A ragged scarf and a different scarf can be used in a variety of ways. Not just for a piece of costume, but also for games, for health, for sitting, for tying something together, for marking a place like a flag, and even as an emergency after losing all the clothes. The scarf has many uses and you will certainly come to another way.

 From Book: Scout Leader. Degrees of Scout’s maturity. Second-class scout.

For the nice appearance of the section it is necessary that all Scouts are the same! Show them how the Scout Scarf is right. The use of the sticks is explained in the illustrations on pages 340 of Sk. and do when there is an opportunity for a trip. Emphasize its appropriate use for the construction of tents, boys like to „forget at home“. In the test, ask for a practical knowledge of the use of a scarf as a flag, dressing on the head, hand, knee, and in the game: Witch. Bars: to measure, turn off the tent and others. according to the picture. Meter and decimeters on the bar.

Used images are downloaded from the internet.

 

Autor náhledové fotografie i skupinové fotografie: Atana
Author of photo and group photos: Atana