Časopis Správný kluk. / The Right Boy Magazine.

Časopis Správný kluk. / The Right Boy Magazine.

Správný kluk a Dívčí svět – časopisy vycházely v letech 1941 aža 1944.
Pro nejmladší věkovou kategorii chlapců (cca 10-14 let) vycházel čtrnáctidenní časopis pod názvem „Správný kluk“ a pro stejně stará děvčata „Dívčí svět“.

Redakce sídlila v budově ústředí Kuratoria na Senovážném náměstí čp. 24 a post vedoucího redaktora zastával dvacetiletý František Smrček. „Správný kluk” vycházel každou druhou středu nákladem 150 000 výtisků v brněnských závodech Globus. Týdeník pro mládež Mladý hlasatel vycházel od roku 1935 a v letech 1938-1941 v něm jako redaktor pracoval Jaroslav Foglar. Jeho příběhy Rychlé šípy časopis proslavily natolik, že v květnu 1941 vycházel v nákladu přesahujícím 200 000 výtisků. Po zákazu časopisu navázala redakce Správného kluka externí spolupráci s Jaroslavem Foglarem, který vedl rubriku „Kroužky Správného kluka“.

V roce 1944 redakce připravila „vzorné kroužky Správného kluka” a k tomu i „čtenářské zkoušky”. Pro kroužky s minimálně 12 členy byla účast na zkouškách povinná (pro ostatní dobrovolná) a konaly se pod dohledem okresních pověřenců. „Vzorný kluk” musel prokázat zdatnost z jednoduchého pořadového cvičení (vlevo bok, vpravo bok apod.), ze sportu (kotoul vpřed, kotoul vzad, skok do dálky z místa a s rozběhem, skok vysoký, běh a společná pohybová hra) a znalosti z nenáročných otázek z oblasti duchovní výchovy a ze školního učiva. Jednou měsíčně podávaly vzorné kroužky hlášení o počtu schůzek, akcí a výletů. Všechny měly jednotný odznak s příslušným číslem a jménem jejich obce nebo města.

Zdroj informací Wikipedie a internetová síť.
Information source Wikipedia and the Internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Right Boy and the Girl’s World – magazines were published between 1941 and 1944.
For the youngest age group of boys (about 10-14 years old), a 14-day magazine was published under the title „The Right Boy“ and for the same old girls „The Girl Girl“.

The editorial office was located in the building of the Kuratoria headquarters in Senovážné náměstí, no. 24, and the post of the editor-in-chief was held by the twenty-year-old František Smrček. „The Right Boy“ came out every second Wednesday with a load of 150,000 copies at Globus in Brno. Youth Week The young announcer was published in 1935 and in 1938-1941 Jaroslav Foglar worked as editor. His stories of the Fast Arrows magazine became famous so much that in May 1941 he was in a load of more than 200,000 copies. After the magazine was forbidden, the „Good Boy“ editorial team established an external collaboration with Jaroslav Fogler, who led the column „Ring of the Right Boy“.

In 1944 the editorial staff prepared the „Good Clubs Patterns“ and the „Reading Exams“. For rings with a minimum of 12 members, attendance at the examinations was compulsory (for others voluntary) and took place under the supervision of district delegates. The „model kid“ had to prove the skill of a simple serial exercise (left hip, right hip, etc.), sport (forward, back, rebound, jumping high, running and a joint motion game) of undemanding questions of spiritual education and of school curriculum. Once a month, sample rings circulated reporting on the number of meetings, events, and trips. They all had a uniform badge with the appropriate number and name of their municipality or city.


http://www.atana.rajce.idnes.cz/Casopis_Spravny_kluk./

 

Napsat komentář