Indiánská obydlí. / Indian dwellings.

Obydlí původních obyvatel nejen Ameriky.

Dwelling indigenous people not just America.

Indiánská obydlí

Zdroj informací Wikipedie a internet.
Wikipedia source of information and the Internet

http://www.woodcraft.cz

Odkud se vzal název „Irokézové“, se dodnes přesně neví. Někdo se domnívá, že toto slovo pochází z jazyka Algonkinů, kteří byli úhlavními nepřáteli Irokézů a tak je nazývali Irinakhoiw, což znamená něco jako “hadí havět“ (chátra), falešné hadí plémě. Angličané je nazývali „five nations“ (pozn . pět národů), což označovalo pět kmenů Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga a Seneca. Francouzi je označovali jako „Iroquois“, přičemž to nebylo vnímáno v původním pravém smyslu slova . I Němci je nazývali „Irokesen“. Oni samotní se označují „Haudenosaunee“ Lid Dlouhého domu. Původně byly mezi sebou kmeny znesvářené. Až v 15. století se spojili. Toto se povedlo díky úsilí Degandawidy** a Hiawathy*. Dle jedné z verzí legendy přijel k Irokézům prorok Degandawidah v bílé kamenné kanoi. Spojil síly s Hiawathou z kmene Onondagů a putoval od kmene ke kmeni a kázal kmenům o uzavření míru a ustavení zákonů. Vznikla tak irokézská Liga pěti národů, jíž se nedokázal úspěšně postavit žádný z amerických indiánských národů. Irokézové toto spojení chápali jako pomyslný dlouhý dům, který se táhl 250 mil přes stát New York z domoviny Seneků, Strážců západních dveří, k domovině Mohawků, Strážců východních dveří. Setkávali se ve středu jejich země na území Onondagů, Strážců centrálního ohně. Centrální oheň hoří na území Onondagů dodnes. Symbolickými sloupky, jež dlouhý dům podpírají byli kmenoví náčelníci. Je ironií osudu, že „Velký mír“ byl většinou prosazován násilím, tedy válkou. Za jedno století se panství Irokézů, jež nečítalo více než třicet tisíc žen a mužů rozrostlo a pokrývalo téměř čtvrtinu kontinentu s populací skoro dvě stě padesáti tisíc. Iroquie dosáhla svého největšího rozšíření v letech 1641-1701 – od Atlantiku k Mississippi, od Kanady do Karoliny. V r.1720 se připojil jako šestý kmen Tuscarora, který byl bílými osadníky vyhnán ze Severní Karolíny. Symbolem Ligy za starých časů byl Dlouhý dům, pod jehož střechou se všechny kmeny mohly shromáždit a Liga mohla být spojena. Později se symbol Ligy pozměnil ve smrk míru, na jehož špici sedí nepřátelsky vyhlížející orel střežící zdraví Ligy. Bílé kořeny vyrůstají do pěti směrů, které symbolizují pět původních národů.

Indian dwellings

November 13, 2008 at 10:26 | http://irokezove.unas.cz/ | Tribes / Wikipedia
Where does the name „Iroquois“ is still not know exactly. Some believe that the word comes from the Algonquin language, who were mortal enemies of the Iroquois, and so is called Irinakhoiw, which means something like ‚snake vermin‘ ‚(scum), fake snake race. English called the „Five Nations“ (Ed. Five Nations), which marked the five tribes Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga and Seneca. The French describe as „Iroquois“, while it was not seen in the original sense of the word. Even the Germans called them „Irokesen“. They called themselves the „Haudenosaunee“ People of the Long House. Originally they were warring tribes among themselves. Until the 15th century combined. This is achieved thanks to the efforts Degandawidy ** and * Hiawatha. According to one version of the legend came to the Iroquois prophet Degandawidah in white stone canoe. He joined forces with the Onondaga tribe of Hiawatha and wandered from tribe to tribe and tribes preached for peace and the establishment of laws. This resulted in Iroquois League of Five Nations, which was unable to successfully build any of the American Indian nations. Iroquois this connection is understood as an imaginary long house, which ran 250 miles across the state of New York homeland Senecas, Rangers western door to the home of Mohawk Rangers eastern door. They met in the middle of the country to the Onondaga, the Rangers central fire. Central fire burns at Onondaga territory today. Symbolic pillars that support the long house were tribal chiefs. It is ironic that the „Great Peace“ was mostly promoted violence, ie war. For a century, the estate of Iroquois, who did not read more than thirty thousand men and women has grown, covering almost a quarter of the continent with a population of nearly two hundred and fifty thousand. Iroquie reached its greatest expansion in the years 1641-1701 – from the Atlantic to the Mississippi, from Canada to the Carolinas. In r.1720 he joined as a sixth Tuscarora tribe, who was white settlers expelled from North Carolina. The symbol of the League in the old days was a long house under whose roof all the tribes could gather League and could be combined. Later symbol League changed in spruce peace, on top of which sits a hostile-looking eagle guarding the health of the League. White roots grow into five branches, which symbolize the five original Nations.

indianska-obydli-3a

Napsat komentář